Potrebujete poradiť? Napíšte nám na info@kolmanbrothers.sk.

Domov / Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Kolman Brothers s.r.o.,  so sídlom Bratislava-Ružinov, IČO: 52945201, DIČ: 2121262099 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 145282/B

(ďalej len „spoločnosť Kolman Brothers s.r.o.“ alebo aj ako „naša spoločnosť“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre našu spoločnosť je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje onej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania našich služieb, spočívajúcich v predaji a distribúcii doplnkov výživy prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len Služby) na webovej stránke www.kolmanbrothers.sk (ďalej len Webstránka).

AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME? A ZA AKÝM ÚČELOM?

Spoločnosť Kolman Brothers s.r.o. môže spracúvať Vaše osobné údaje v závislosti od toho akým spôsobom a v akom rozsahu využívate našu Webstránku a/alebo Služby:

 1. Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb

Za účelom poskytovania našich Služieb (dodanie Vami objednaného tovaru / poskytnutie Vami objednanej služby) spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 1. meno,
 2. priezvisko,
 3. adresu,
 4. e-mail,
 5. telefónne číslo

Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a naša spoločnosť. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

 • Informácie získavané na marketingové účely

Za účelom odoberania našich noviniek, letákov, informácií o zľavách, ponukách a iných marketingových materiálov vo forme e-mailov spracúvame  Vášu:

a.  e-mailovú adresu

Uvedené osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.

Ak by ste sa rozhodli, že už naďalej nechcete dostávať takéto správy, máte právo svoj súhlas odvolať kliknutím na hypertextový odkaz priamo v e-mailovej komunikácii.  Odvolanie súhlasu môže mať za následok, že nebudete obdŕžať oznámenia o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách. Nie je možné odvolať súhlas na obdŕžanie e-mailov obsahujúcich oznámení súvisiacich s poskytovaním Služieb.

 • Informácie získavané pri Vašom používaní našej Webstránky

Za účelom neustáleho skvalitňovania našich Služieb, rozvoja Vášho užívateľského zážitku pri používaní našej Webstránky spracúvame informácie týkajúce sa:

 1. Vášho počítača,
 2. návštev alebo používania našej Webstránky (vrátane Vašej IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie Vášho prehliadača a zariadenia, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy prezeraných stránkach a pohyboch na našich Webových stránkach alebo akékoľvek podobné informácie, ktoré Spoločnosť môže získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán),
 3. generované pri Vašom používaní našej Webstránky a/alebo Služieb alebo ktoré sú generované v priebehu využívania našich Služieb (vrátane časového rozvrhu, frekvencie a vzorca používania Webstránky).

Uvedené osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.

 • Informácie získavané pri zanechaní Vášho komentára / hodnotenia

Pri zanechaní hodnotenia alebo zverejnenia komentára na našej Webstránke spracúvame osobné údaje, ktoré spolu s hodnotením/ komentárom zanecháte na našej Webstránke budeme spracúvať Vaše:

 1. meno a priezvisko ,
 2. email,
 3. alias, ktorý pri zanechaní komentára/ hodnotenia  uvediete
 4. akékoľvek ďalšie informácie, ktoré v hodnotení alebo komentári uvediete

Uvedené osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.

 • Informácie získavané pri komunikácii s nami

Za účelom komunikácie s nami z akéhokoľvek dôvodu (napríklad podpora pri používaní Webstránky/ využívaní Služieb, reklamácia, riešení akýchkoľvek problémov atď.) budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje:

 1. meno,
 2. priezvisko,
 3. adresu,
 4. e-mail,
 5. telefónne číslo,
 6. komunikačný obsah,
 7. akékoľvek ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sa rozhodnete v komunikácii uviesť.

Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME EŠTE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Okrem ako je uvedené vyššie, máme právo spracúvať Vaše Osobné údaje za účelom splnenia si našich zákonných povinností podľa článku 6 odsek 1 písm. (c) GDPR alebo na ochranu našich oprávnených záujmov podľa článku 6 odsek 1 písm. (f) GDPR, napríklad z dôvodu prevencie proti podvodom, bezpečnosti sietí a informácií a priameho marketingu.

Vaše Osobné údaje budeme spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi a budeme Vaše Osobné údaje chrániť proti zneužitiu a/alebo nezákonnému zverejneniu.

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v elektronickej forme. Určité služby pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na výkon týchto služieb je potrebné, aby subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externá spoločnosti poskytujúce našej spoločnosti IT služby, online platby, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a dátových úložísk, spoločnosť zabezpečujúca skladovanie a distribúciu,  prípadne iné poradenské spoločnosti. Najmä nasledovné spoločnosti:

 1.  Global Payments s.r.o., organizačná zložka, Tomášikova 48, 831 04 Bratislava
 2.  FREE Company s.r.o., Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava

Podľa aktuálnych potrieb spoločnosti Kolman Brothers s.r.o. konkrétny subdodávatelia môžu byť predmetom zmien. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní a pod.).

Ďalej, Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

 1. v rozsahu vyžadovanom platnými správnymi predpismi,
 2. v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi právnymi konaniami
 3. s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania Vašich Osobných údajov tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík).

Máme právo poskytovať Vaše Osobné údaje, na základe ktorých Vás nie je možné identifikovať (vrátane anonymných údajov o používaní našej Webstránky a/alebo Služieb, odkazy/ výstupné stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí atď.) tretím stranám, ktoré majú o takéto informácie záujem, za účelom pochopenia spôsobov využívania určitých služieb.

Vaše Osobné údaje, na základe ktorých je možná Vaša identifikácia, alebo lokalizácia, s tretími stranami na účely priameho marketingu nezdieľame.

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak nie je v platných právnych predpisoch ustanovené inak, máme právo spracúvať Vaše Osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli Osobné údaje poskytnuté (toto môže zahŕňať dobu, počas ktorej navštevujete našu Webstránku alebo využívate naše Služby a/alebo po celu dobu, počas ktorej trvá účel spracúvania Osobných údajov), ak nie je uvedené inak, v nasledovnej dĺžke:

 1. Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb

Údaje nevyhnutné na poskytovanie Služieb budeme spracúvať odo dňa kedy ste si Službu objednali do jej preukázateľného poskytnutia (t.j. do dňa kedy Vám bude tovar doručený a bude uhradená cena).

 • Informácie získavané na marketingové účely

Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie do dňa odvolania Vášho súhlasu.

 • Informácie získavané pri Vašom používaní našej Webstránky

Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie do dňa odvolania Vášho súhlasu.

 • Informácie získavané pri zanechaní Vášho komentára / hodnotenia

Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie do dňa odvolania Vášho súhlasu.

 • Informácie získavané pri komunikácii s nami

Údaje získavané pri komunikácii s nami budeme spracúvať odo dňa ich získania do dňa, kedy nebude vybavená Vaša požiadavka vyplývajúca z e-mailovej komunikácie.

Máme právo spracúvať Vaše osobné údaje aj po dobu dlhšiu, ako je uvedené vyššie, ak je to potrebné:

 1. na účely splnenia si našich zákonných povinností,
 2. s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania informácií tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík).

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

 1. Odvolať súhlas

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Svoj Súhlas môžete odvolať kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia prostredníctvom emailového alebo telefonického kontaktu ktorý nájdete tu: https://kolmanbrothers.sk/kontakt/. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 • Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.

 • Právo na opravu

Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Prijímeme primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii.

 • Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 • Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ?

Vedome nezbierame žiadne osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, prosím nezasielajte nám akékoľvek svoje Osobné údaje, vrátane Vášho mena, adresy trvalého bydliska, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Žiadna osoba mladšia ako 16 rokov nie je oprávnená na Webstránke uviesť svoje Osobné údaje. Pokiaľ zistíme, že akýkoľvek Osobný údaj, ktorý spracúvame sa týka osoby, ktorej vek nedosiahol 16 rokov a zároveň nám nebol udelený súhlas zákonného zástupcu takejto osoby, takýto Osobný údaj bez omeškania vymažeme. Ak máte podozrenie, že by sme mohli spracúvať informácie od alebo o osobách mladších ako 16 rokov, prosím kontaktujte nás na https://kolmanbrothers.sk/kontakt/.

AKO SPRACÚVAME FINANČNÉ OPERÁCIE?

Všetky finančné operácie a transakcie elektronicky vykonané na našej Webstránke alebo v súvislosti s našimi Službami, budú spracované prostredníctvom poskytovateľov online platobných služieb Global Payments s.r.o., organizačná zložka, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava – Nové Mesto. Podmienky spracúvania osobných údajov takýchto poskytovateľov nájdete tu: https://www.globalpaymentsinc.com/sk-sk/gdpr. Vaše Osobné údaje poskytujeme poskytovateľom online platobných služieb iba v takom rozsahu, ktorý je potrebný na spracovanie platieb, ktoré vykonávate prostredníctvom našej Webstránky, na refundáciu takýchto platieb a riešenie sťažností a dotazov vzťahujúcich sa na takéto platby a refundácie.

AKO SPRACÚVAME LOGISTICKÉ OPERÁCIE?

Všetky operácie so skladovaním a logistikou našich produktov v súvislosti s našimi Službami, budú spracované prostredníctvom poskytovateľa FREE Company s.r.o., Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava. Podmienky spracúvania osobných údajov takýchto poskytovateľov nájdete tu: https://www.isklad-egon.sk/media/localisation-gdpr/2020/09/1599075159_ochrana-osobnych-udajov-final.pdf. Vaše Osobné údaje poskytujeme poskytovateľom logistických  služieb iba v takom rozsahu, ktorý je potrebný na spracovanie Vami objednanej služby, ktorú vykonávate prostredníctvom našej Webstránky, na refundáciu takýchto služieb a riešenie sťažností a dotazov vzťahujúcich sa na takéto služby a refundácie.

AKO SPOLUPRACUJEME S WEBSTRÁNKAMI TRETÍCH STRÁN?

Na našej Webstránke sú hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkach tretích strán.

Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

ČO SÚ TO SÚBORY COOKIES?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej stránky našej spoločnosti), ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka „spozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Ads, Facebook. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti internetových stránok používajúcich súbory cookies (vrátane našej webovej stránky) nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Nevyhnutne potrebné súbory cookies

Nevyhnutne potrebné súbory cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci širokopásmovému pripojeniu k internetu, ktoré používate. Okrem toho cookies tohto typu ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookies na našich stránkach. Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame sú najmä:

– súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cez internet;

– súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali (tzn. ak sú tieto súbory cookies zakázané, nebudeme Vám môcť poskytnúť službu, ktorú ste výslovne požadovali).

Analytické/výkonové súbory cookies

Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.).

Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookies umožňujú našej webovej stránke pamätať si voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Táto kategória môže zahŕňať súbory cookies tretej strany.

Zacieľujúce (reklamné) súbory cookies

Tieto súbory cookies sú nastavené na zobrazenie cielených reklám na základe Vašich záujmov na stránkach alebo na manažovanie našej reklamy. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o Vašich aktivitách na týchto stránkach a iných stránkach, aby vám poskytli cielenú reklamu.

Súbory cookies sociálnych sietí

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní sociálnych sietí za účelom vytvárania Vášho profile (pričom neukladajú priamo Vaše osobné údaje, ale sú založené na jednoznačnej identifikácii Vášho prehliadača a zariadenia, cez ktoré ste webovú stránku navštívili).

NASTAVENIA COOKIES

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať.

AKO AKTUALIZUJEME NAŠE PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vyhradzujeme si právo meniť tieto Podmienky. V prípade, ak Podmienky alebo procesy zmeníme, tieto zmeny uverejníme na Webstránke, aby ste vždy mali prehľadom o tom, aké informácie zbierame, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme poskytnúť tretej osobe. Je dôležité, aby ste pravidelne revidovali tieto Podmienky, aby ste zaistili, že máte vedomosť o akýchkoľvek zmenách.

MÁTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE OTÁZKY?

Ak budete mať záujem kontaktovať nás vo veci spracúvania osobných údajov, vrátane prípadu ak si budete chcieť uplatniť niektoré z práv uvedených v týchto Podmienkach, prosím kontaktujte nás e-mailom na: info@kolmanbrothers.sk  alebo na telefónnom čísle +421 951 592 952 .