Potrebujete poradiť? Napíšte nám na info@kolmanbrothers.sk.

Domov / Najnovšie články na blogu / Zlepšené hojenie rán po užívaní špecifických bioaktívnych kolagénových peptidov

Zlepšené hojenie rán po užívaní špecifických bioaktívnych kolagénových peptidov

Späť na všetky články /  kolman  /  24. júna 2021
Zlepšené hojenie rán po užívaní špecifických bioaktívnych kolagénových peptidov

ÚVOD

Po chirurgickom zákroku je hlavným cieľom chirurga a pacienta dobré hojenie rán čo je dôležité z medicínskeho ako aj estetického hľadiska. Hojenie rán je často zdĺhavé a mimoriadne ťažké u pacientov s komorbiditou (napr. cukrovkou alebo vaskulárnym ochorením) a predstavuje skutočnú výzvu pre ošetrujúceho lekára. Na liečbu zle hojacich rán sa bežne používa lokálna terapia avšak v posledných rokoch sa postupne skúša pridávať aj perorálna.

Štúdie na zvieratách potvrdili pozitívne účinky perorálne podávaných kolagénových peptidov, ktoré majú za následok zrýchlenú epitelizáciu a skrátenú dobu hojenia rán so zlepšenou angiogenézou, ako aj lepšie hojenie rán u myší s cukrovkou [1, 2]. Experimentálne štúdie tiež ukázali, že kolagénové peptidy sú chemotaktické pre fibroblasty kože [3], zvyšujú migráciu a rast fibroblastov kože myší [4] a zvyšujú bunkovú proliferáciu a syntézu kyseliny hyalurónovej [5].

Kolagénové peptidy sa absorbujú v čreve a sú následne krvným obehom distribuované do kože kde sa hromadia a kde stimulujú fibroblasty, aby produkovali komponenty dermálnej extracelulárnej matrix. Klinické štúdie preukázali ich pozitívny vplyv na fyziológiu kože [6, 7]. Priaznivý vplyv Bioactive Collagen Peptides® na syntézu dermálnej extracelulárnej matrix a fyziológiu pokožky sa preukázal vo viacerých predklinických a klinických štúdiách na vysokej vedeckej úrovni.

METODIKA

VERISOL® (GELITA AG, Nemecko) je špeciálny kolagén, ktorý sa skladá z Bioactive Collagen Peptides® (bioaktívnych kolagénových peptidov) optimalizovaných pre zdravie pokožky. Kolagén je jasne definovaný priemernou molekulovou hmotnosťou 2,0 kDa a špecifickým aminokyselinovým profilom.

Zaradení pacienti boli rozdelení do 2 skupín. Prvá skupina podstúpila chirurgický zákrok a nemali žiadne komplikácie, ktoré by mohli ovplyvniť hojenie rán (normálna skupina, 1).

Druhá skupina pacientov, podstúpila chirurgický zákrok a mali komplikácie, ktoré by mohli ovplyvniť hojenie rán a minimálne jednu zle sa hojacu ranu (skupina s komplikáciami, 2).

Pacienti v obidvoch skupinách boli náhodne zaradení do skupiny s placebom alebo s VERISOL®. Pacienti s VERISOL®,  dostávali buď 45 denných dávok po 5,0 g alebo 90 denných dávok po 10,0 g kolagénu. Skupiny s placebom dostávali ekvivalentné dávky maltodextrínu (5,0 g a 10,0 g). Všetci pacienti poskytli informovaný súhlas s touto štúdiou.

Skupinu 1 tvorilo 22 pacientiek vo veku od 24 do 67 rokov. Všetky mali dermálne zmeny, ako napríklad papilárny dermálny névus alebo epidermálna keratóza, väčšinou na hornej časti tela (hlava, krk, hrudník a brucho), ktoré boli odstránené v dermatologickej ambulancii lekárom pomocou excízie. Žiadna rana nebola väčšia ako 5 × 2 cm. Pacienti v skupine 1 boli následne randomizovaní buď do skupiny VERISOL® (n = 12) alebo placebo (n = 10). Príjem dennej dávky VERISOL® alebo placeba sa začal v deň zákroku.

Skupinu 2 tvorili pacienti mužského aj ženského pohlavia vo veku od 28 do 82 rokov. Všetci mali zle sa hojace rany po chirurgických zákrokoch, úrazoch alebo vaskulárnych problémoch spojených s diabetes alebo arteriálnou okluzívnou chorobou (AOD) a boli po chirurgickom zákroku randomizovaní do skupiny VERISOL® (n = 10) alebo placebo (n = 10). Rany sa nachádzali väčšinou na dolnej časti tela (brucho, nohy a kríže).

Úspešné hojenie si vyžadovalo udržiavať ranu bez mikróbov a neustále výmeny obväzu. V prípade sprievodného zápalu sa začala perorálna antibiotická liečba, ktorá pokračovala, kým všetky príznaky zápalu nevymizli.

VÝSLEDKY

Podľa fotografií štyria skúsení lekári v oblasti hojenia rán hodnotili estetický výsledok a hojenie rán v skupinách 1 a 2 ako: veľmi dobré, dobré, neoptimálne alebo zlé podľa známky zápalu (začervenanie, hypertermia a purpurencia), povrchového vzhľadu (zvlnenie, drsnosť, pružnosť, vlhkosť, ružová alebo bledá farba pokožky), jazvenie alebo keloid, hematóm, perfúzia kože.

Neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky alebo intolerancia na kolagén. Pacienti pred zákrokom dodržali pokyny lekára poskytnuté pri prvej návšteve. Všetky rany sa uzavreli a zahojili v primeranom časovom rámci. Žiadny z účastníkov nemal problémy týkajúce sa sekundárneho krvácania, infekcie alebo hnisavosti. Jediným objektívnym kritériom hodnotenia bol teda vzhľad a rýchlosť zahojenej rany na fotografiách hodnotených lekármi, ktorí nevedeli či pacient užíva VERISOL® alebo placebo. V skupinách 1 aj 2 pacienti, ktorí užívali VERISOL® vykazovali zreteľne lepšie výsledky ako tí, ktorí dostávali placebo.

Skupina 1

V tejto skupine 6 z 12 pacientov, ktorí užívali VERISOL®  malo veľmi dobré výsledky, zatiaľ čo ďalších 6 malo dobré výsledky podľa hodnotenia lekárov. Samotní pacienti boli so svojimi uzdravenými ranami veľmi spokojní a žiaden nemal suboptimálny alebo zlý výsledok. Tieto zistenia ukazujú, že 100% pacientov v skupine 1 s VERISOL® malo dobrý alebo veľmi dobrý výsledok. Naopak, žiadny z 10 pacientov v skupine 1 s placebom nebol hodnotený ako veľmi dobrý. Piati pacienti mali dobré výsledky, zatiaľ čo 3 mali neoptimálne výsledky a 2 mali zlé výsledky. Tieto zistenia ukazujú, že 50% pacientov v skupine 1 s placebom malo zlý alebo neoptimálny estetický výsledok.

Skupina 2

V tejto skupine 3 z 10 pacientov v skupine s VERISOL® boli lekármi vyhodnotení ako veľmi dobrí, zatiaľ čo ďalších 7 pacientov malo dobré výsledky. Pacienti v tejto skupine boli s výsledkom uzdravenia rany veľmi spokojní. Tieto zistenia ukazujú, že 100% pacientov v skupine s VERISOL®  malo dobrý alebo veľmi dobrý výsledok. Naproti tomu žiadny z 10 pacientov v skupine s placebom nebol hodnotený ako veľmi dobrý. Dvaja z pacientov mali dobré výsledky (20%), zatiaľ čo 5 mali neoptimálne výsledky a 3 mali zlé výsledky. Tieto dáta ukazujú, že 80% pacientov užívajúcich placebo malo zlý alebo neoptimálny výsledok.

ZÁVER

Výsledky tejto observačnej štúdie preukázali pozitívne účinky na hojenie rán po perorálnom užívaní Bioactive Collagen Peptides® VERISOL®. V skupine 1 s placebom nemal žiadny z pacientov veľmi dobrý výsledok, zatiaľ čo 50% malo neoptimálny alebo zlý estetický výsledok. Rovnako žiadny z pacientov v skupine 2 s placebom nevykazoval veľmi dobrý výsledok, zatiaľ čo u viac ako 75% išlo o neoptimálny alebo zlý výsledok.

Výrazný účinok bioaktívnych kolagénových peptidov na spojivové tkanivo sa preukázal v niekoľkých klinických štúdiách. Pozitívny účinok na pokožku je spôsobený hlavne priamym vplyvom na dermálnu extracelulárnu matrix s následným významným zvýšením syntézy kolagénu a elastínu [7]. Pri pokusoch na zvieratách bola pozorovaná zrýchlená epitelizácia a skrátené hojenie rán so zlepšenou angiogenézou, dokonca aj u myší s cukrovkou [1, 2]. Ďalšie štúdie na ľuďoch tiež potvrdili stimuláciu granulačného tkaniva a proteáz, zníženie parametrov zápalu a zlepšenie perfúzie, najmä pokiaľ ide o mikrocirkuláciu [8, 9].

Tieto štúdie poukazujú, že Bioactive Collagen Peptides® majú pozitívny vplyv na hojenie rán, a preto je vhodné ich suplementovať. Je však potrebné poznamenať, že tieto výsledky sú platné iba pre VERISOL®, pretože iné kolagénové hydrolyzáty alebo kolagénové peptidy môžu vykazovať rôzne výsledky. Budú vykonané ešte ďalšie štúdie na väčších populáciách vrátane pacientov s poruchami hojenia rán aby sa tieto počiatočné výsledky potvrdili.


Zdroje:

  1. Dang QF, Liu H, Yan JQ, Liu CS, Liu Y, Li J et al (2015) Characterization of collagen from haddock skin and wound healing properties of its hydrolysates. Biomed Mater 10(1):015022
  2. Zhang Z, Zhao M, Wang J, Ding Y, Dai X, Li Y (2011) Oral administration of skin gelatin isolated from Chum salmon (Oncorhynchus keta) enhances wound healing in diabetic rats. Mar Drugs 9(5):696-711
  3. Postlethwaite AE, Seyer JM, Kang AH (1978) Chemotactic attraction of human fibroblasts to type I, II, and III collagens and collagen-derived peptides. Proc Natl Acad Sci U S A 75:871–875
  4. Shigemura  Y,  Iwai  K,  Morimatsu  F  et  al  (2009)  Effect  of  prolylhy-droxyproline (Pro-Hyp), a food-derived collagen peptide in human blood, on growth of fibroblasts from mouse skin. J Agric Food Chem 57:444–449
  5. Ohara H, Ichikawa S, Matsumoto H et al (2010) Collagen-derived dipeptide, proline-hydroxyproline, stimulates cell proliferation and hyaluronic acid synthesis in cultured human dermal fibroblasts. J Dermatol 37:330–338
  6. Proksch  E,  Segger  D,  Degwert  J,  Schunck  M,  Zague  V,  Oesser  S  (2014) Oral supplementation of specific collagen peptides has ben-eficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. Skin Pharmacol Physiol 27:47–55
  7. Proksch  E,  Schunck  M,  Zague  V,  Segger  D,  Degwert  J,  Oesser  S  (2014) Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Skin Pharma-col Physiol 27:113–119
  8. Nonaka I, Katsuda S, Ohmon T et al (1997) In vitro and in vivo anti-platelet effects of enzymatic hydrolysates of collagen and collagen-related peptides. Biosci Biotechnol Biochem 61:772–775
  9. Kouguchi T, Ohmon T, Shimizu M et al (2013) Effects of a chicken collagen hydrolysate on the circulation system in subjects with mild hypertension or high-normal blood pressure. Biosci Biotechnol Bio-chem 77:691–696
  10. http://www.ideactifs.com/pdf/news/Wound_healing_study.pdf

Kolman Brothers

Tiež by sa vám mohlo páčíť

Zobraziť viac článkov

kolman / 4. mája 2022

Nie je kolagén ako kolagén

Prvoradá je kvalita spracovania

GELITA AG je nemecká spoločnosť vyrábajúca kolagény FORTIGEL®, TENDOFORTE®, VERISOL®

Čítať viac
Multi Kolagén™ analytický certifikát, FORTIGEL®, TENDOFORTE®, VERISOL®

kolman / 30. marca 2022

Analytické certifikáty

Na kvalite surovín záleží !

Skutočne nám záleží na kvalite a čistote surovín použitých v našom Multi Kolagéne

Čítať viac
Sadenie stromov Multi Kolagénu™ Kolman Brothers

kolman / 21. októbra 2021

Ďakujeme

Ďakujeme Vám, že ste sa spolu s nami podielali na podpore jednej z najcennejších vecí čo máme a tým je príroda okolo n

Čítať viac
Zobraziť viac článkov